Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014 Αυξημένο κονδύλι για εκρίζωση αμπέλου στο νέο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης Έως 1.456 ευρώ ανά στρέμμα φτάνει η ενίσχυση που προβλέπεται για αμπελουργούς που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελουργι

Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014

Αυξημένο κονδύλι για εκρίζωση αμπέλου στο νέο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης

 

Έως 1.456 ευρώ ανά στρέμμα φτάνει η ενίσχυση που προβλέπεται για αμπελουργούς που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα», για τη νέα σεζόν σύμφωνα με τη σχετική Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ.
Από το 2014 έχει καταργηθεί το ηλικιακό όριο για τα επιλέξιμα αμπέλια, ενώ οι αιτήσεις υποβάλλονται από 1 Μαρτίου έως 15 Μαΐου.Από το 2014 έχει καταργηθεί το ηλικιακό όριο για τα επιλέξιμα αμπέλια, ενώ οι αιτήσεις υποβάλλονται από 1 Μαρτίου έως 15 Μαΐου.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το νέο πίνακα στρεμματικών ενισχύσεων, τα ποσά αυξάνονται για αμπελουργούς όλων των περιοχών, όσον αφορά την εκρίζωση και προετοιμασία του εδάφους και ορίζονται ως εξής:

Περιφέρειες λιγότερο ανεπτυγμένες:

Ορεινές, μειονεκτικές και νησιωτικές περιοχές 1456 ευρώ

Λοιπές περιοχές: 1261 ευρώ

Λοιπές περιφέρειες:

Ορεινές, μειονεκτικές και νησιωτικές περιοχές 1176 ευρώ

Λοιπές περιοχές: 1021 ευρώ

Υπενθυμίζεται πως από το 2014 έχει καταργηθεί το ηλικιακό όριο για τα επιλέξιμα αμπέλια ενώ εκτός από τα βιολογικά αμπέλια και την Ολοκληρωμένη Διαχείριση (Agro 1,2) που μπορούσαν να ενταχθούν οι ενδιαφερόμενοι, είχαν ενταχθεί αμπέλια ΠΟΠ/ΠΓΕ υπό την προϋπόθεση ότι παρέδιδαν και προηγουμένως σε οινοποιεία ΠΟΠ/ΠΓΕ.

Τις αιτήσεις τους προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων καλούνται να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι αμπελουργοί από 1η Μαρτίου μέχρι και 15 Μαΐου.

Αναλυτικά οι δράσεις που καλύπτει το πρόγραμμα:

α)την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων, συμπεριλαμβανομένου και του επανεμβολιασμού.

β)την μετεγκατάσταση των αμπελώνων.

γ)τις βελτιώσεις των τεχνικών διαχείρισης των αμπελώνων που συνδέονται με το στόχο του προγράμματος.

Μέτρα:

Οι ανωτέρω αναφερόμενες δράσεις περιλαμβάνουν τα εξής μέτρα : α) Εκρίζωση και προετοιμασία εδάφους - αναφύτευση, που επιμερίζεται σε:

i.εκρίζωση και προετοιμασία εδάφους.

ίί. αναφύτευση (δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 85θ του Καν (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου ή άδεια φύτευσης σύμφωνα με τα άρθρα 61 και 62 του Καν.(Ε.Ε.) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) συμπεριλαμβανομένης και της γεωγραφικής επανατοποθέτησης των αμπελώνων για λόγους ποιοτικής βελτίωσης.

Φύτευση αμπελώνων:

Βάσει δικαιώματος φύτευσης που έχει ήδη αποκτηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 85ι, 85ια και 85Θ του Καν(ΕΚ) 1234/2007, ή άδειας φύτευσης σύμφωνα με τα άρθρα 61 και 62 του Καν.(Ε.Ε.) αριθ. 1308/2013, συμπεριλαμβανομένης και της γεωγραφικής επανατοποθέτησης των αμπελώνων για λόγους ποιοτικής βελτίωσης. γ) Επανεμβολιασμός (για την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων)

Βελτίωση ορισμένων τεχνικών διαχείρισης των αμπελουργικών εκτάσεων που αναλύονται σε:

i.              υποστύλωση

ii.             κατασκευή αναβαθμίδων

4.            Το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής, δεν καλύπτει την κανονική ανανέωση των αμπελώνων που φτάνουν στο τέλος του κύκλου της φυσικής τους ζωής. Ως κανονική ανανέωση των αμπελώνων που προσεγγίζουν το τέλος της φυσικής τους ζωής, νοείται η αναφύτευση του ίδιου αγροτεμαχίου με την ίδια ποικιλία σύμφωνα με το ίδιο σύστημα αμπελοκαλλιέργειας.
Βρείτε το σχετικό ΦΕΚ εδώ